​​Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby každá z následujících společností – ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, ViaPharma s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14888742, Dr. Max BDC, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29377650, a Dr. Max Pharma s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05051380 – jakožto správce zpracovávala mé osobní údaje, a to za účelem, aby mě správce oslovoval s nabídkami zaměstnání či praxe, akcemi pořádanými správcem a/nebo aktuálními informacemi o správci.

V rámci tohoto účelu budou správcem s mými údaji prováděny zejména následující činnosti zpracování vedoucí k danému účelu:
- zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a zájemců o praxi (dále jen „databáze“);
- segmentace pro zasílání vhodných nabídek;
- zasílání nabídek zaměstnání či praxe podle mých preferencí;
- zasílání informací o akcích pořádaných správcem;
- zasílání aktuálních informací o správci;
- aktualizace a doplnění údajů v databázi;
- zasílání případných sdělení týkajících se uděleného souhlasu.

Beru na vědomí, že správcem bude v této souvislosti prováděno profilování (zejména dle údajů o mých preferencích týkajících se vzdělání, pracovní pozice a místa práce), a to pro výběr vhodných nabídek.

Souhlasím, aby pro výše uvedený účel správce zpracoval mé osobní údaje, které jsem mu poskytl/a (např. ve webovém formuláři či v dotazníku). Může se jednat zejména o údaje v následujícím rozsahu:
- mé jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo;
- údaj o mém vzdělání a pracovních zkušenostech;
- údaje obsažené v mém životopisu či v motivačním dopisu;
- údaj o tom, kde jsem se o správci dozvěděl/a;
- údaj o druhu mnou preferovaného pracovněprávního vztahu;
- údaj o místě, v němž mám zájem o zaměstnání či praxi;
- údaj o benefitech, které považuji za zajímavé;
- údaj o pozici, o kterou mám zájem, či o oddělení, v němž mám zájem pracovat;
- další mnou poskytnuté informace (např. v sekci poznámka).
Správce dále zpracovává informaci o způsobu, jakým mé údaje obdržel, údaje o nabídkách, s nimiž mě oslovil, mé reakci na tyto nabídky, proběhlých výběrových řízeních a akcích, kterých jsem se účastnil/a, praxích, které jsem u správce absolvoval/a, a další komunikaci se mnou. Správce může zpracovávat i údaje zjištěné ze sociálních sítí (např. LinkedIn), pokud na nich své osobní údaje zpřístupním.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat. Pro naplnění výše uvedeného účelu je však poskytnutí osobních údajů nezbytné. Pokud tedy souhlas neudělím, správce mě nezařadí do databáze a nebudu ze strany správce oslovován/a s nabídkami pracovních pozic či praxe. Pokud souhlas později odvolám, budu z databáze vyřazen/a a správce mě nebude oslovovat s dalšími nabídkami pracovních pozic či praxe. I v případě, že tento souhlas neudělím či odvolám, mohu se nadále hlásit na jednotlivé volné pracovní pozice, jejichž nabídku správce zveřejňuje, a účastnit se výběrových řízení na tyto pozice.

Mé osobní údaje budou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

Mám právo požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 nebo dopisem na adrese jeho sídla.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií a komunikací. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. Je možné též podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).